Parki krajobrazowe

Mazowiecki Park Krajobrazowy - im. Czasława Łaszka, utworzony został w 1986/88 roku, obejmuje południowo-wschodnią część Warszawy (Wawer, Wesoła), Józefów, Otwock, Karczew, oraz gminy: Wiązowna, Celestynów, Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel, Pilawa. Powierzchnia parku wynosi 15 710 ha, dodatkowo w strefie ochronnej parku znalazł się obszar 7 992 ha.

Obszary chronionego krajobrazu

Według nowej Ustawy o ochronie przyrody, Obszar chronionego Krajobrazu to tereny wyróżniające się krajobrazowo o zróżnicowanych ekosystemach, a ich funkcją jest zapewnienie obszaru przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji. Obszary chronionego krajobrazu powołuje Wojewoda na podstawie rozporządzenia lub Rada Gminy na mocy uchwały gminy. Obszar chronionego krajobrazu nie posiada otuliny. Nie tworzy się dla niego planu ochrony. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Celestynów znajdują się dwa obszary tego typu ochrony.

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 należą do ogólnoeuropejskiej sieci obszarów objętych ochroną, ważnych z punktu widzenia nie jednego kraju, ale całej Europy. Obszary te powoływane są na mocy prawa unijnego- dwóch dyrektyw: Dyrektywy Ptasiej OSO i Dyrektywy Siedliskowej SOO. W granicach terytorialnego zasięgu nadleśnictwa znajduje się 6 obszarów Natura 2000 (4 na gruntach nadleśnictwa). Cztery z nich to obszary SOO i dwa obszary OSO.

Pomniki przyrody

Pomnik przyrody jest pojedynczym tworem przyrody, który ze względu na swoją oryginalność i unikatowość objęty jest ochroną prawną.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa jest jedną z dziesięciu form ochrony przyrody w Polsce. Według ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku jej celem jest zapewnienie przetrwania, a także zachowanie właściwego stanu ochrony dziko występujących, rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.