Położenie Położenie

Obszar Chronionego Krajobrazu

Według nowej Ustawy o ochronie przyrody, Obszar chronionego Krajobrazu to tereny wyróżniające się krajobrazowo o zróżnicowanych ekosystemach, a ich funkcją jest zapewnienie obszaru przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji. Obszary chronionego krajobrazu powołuje Wojewoda na podstawie rozporządzenia lub Rada Gminy na mocy uchwały gminy. Obszar chronionego krajobrazu nie posiada otuliny. Nie tworzy się dla niego planu ochrony. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Celestynów znajdują się dwa obszary tego typu ochrony.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOCHK)

Funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dn. 13 lutego 2007 r. Obszar zajmuje powierzchnię 148 409,10 ha, z czego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się 14 645,65 ha., a na samych gruntach Lasów Państwowych - 1 074,55 ha. Ważna rolą WOCHK jest również spełnianie funkcji korytarza ekologicznego. 

Obszar podzielono na 3 strefy:
- strefa szczególnej ochrony ekologicznej obejmującej najbardziej wyróżniające się elementy środowiska przyrodniczego
- strefa ochrony urbanistycznej obejmującej wybrane tereny miejskie i wiejskie, posiadające duże wartości przyrodnicze, a zagrożone przez zabudowę
- strefa pozostałych obszarów
 
 

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu

Całkowita jego powierzchnia to 70 070 ha obejmuje prawobrzeżny fragment doliny Wisły. Administracyjnie obszar należy do gmin: Kołbiel, Siennica, Parysów, Pilawa, Osieck, Sobienie Jeziory, Garwolin, Wilga, Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew. Bardzo dużą powierzchnię zajmują tereny leśne – 7 855 ha, za czego na lasy zieleni wysokiej przypada 249 ha, lasy masowego wypoczynku – 6 033 ha, krajobrazowe – 1 571 ha i glebochronne 2 ha. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Celestynów znajduje się 14 262,85 ha, a na jego gruntach – 2 036,96 ha Obszaru.