Położenie Położenie

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa jest jedną z dziesięciu form ochrony przyrody w Polsce. Według ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku jej celem jest zapewnienie przetrwania, a także zachowanie właściwego stanu ochrony dziko występujących, rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Podstawy prawne ochrony gatunkowej w Polsce:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2020 r. poz. 55 t.j.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

W Polsce ochroną objętych jest 715 gatunków roślin (415 gatunków – ochrona ścisła i 300 gatunków – ochrona częściowa), 322 gatunki grzybów (232 gatunków – ochrona ścisła i 90 gatunków – ochrona częściowa) i 802 gatunki zwierząt (592 gatunki – ochrona ścisła i 210 gatunków – ochrona częściowa). Szacuje się też, że około 65% gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

 

Na terenach Nadleśnictwa Celestynów spotkać można wiele gatunków objętych ochroną ścisłą, między innymi:

GRZYBY:

 • kolczkówka dołkowana (Hydnellum lucidum),
 • miękusz szafranowy (Hapalopilus croceus),
 • sarniak sinostopy (Sarcodon glaucopus),

POROSTY:

 • brodaczka sp. (Usnea sp.),

ROŚLINY:

 • brzoza niska (Betula humilis),
 • goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe),
 • goździk kosmaty (Dianthus armeria),
 • goździk pyszny (Dianthus superbus),
 • kosaciec syberyjski (Iris siberica),
 • lilia złotogłów (Lilium martagon),
 • mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi),
 • nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum),
 • pełnik europejski (Trollius europaeus),
 • rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera),
 • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),
 • rosiczka pośrednia (Drosera intermedia),
 • salwinia pływająca (Salvinia natans),
 • sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis),
 • wielosił błękitny (Polemonium coeruleum),

ZWIERZĘTA:

 • czerwończyk fioletek (Lycaena helle),
 • czerwończyk nieparek (Lycaena dispar),
 • kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo),
 • modraszek telejus (Phengaris teleius),
 • pachnica dębowa (Osmoderma eremita),
 • postojak wiesiołkowiec (Proserpinus proserpina),
 • trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia),
 • zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons),
 • zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis),
 • poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana),
 • poczwarówka zwężona (Vertigo angustior),
 • koza złotawa (Cobitis taenia),
 • strzebla błotna (Phoxinus percnurus),
 • grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus),
 • kumak nizinny (Bombina bombina),
 • ropucha paskówka (Bufo calamita),
 • ropucha zielona (Bufo virdis),
 • rzekotka drzewna (Hyla arborea),
 • traszka grzebieniasta (Triturus cristatus),
 • żaba moczarowa (Rana arvalis),
 • batalion (Philomachus pugnax),
 • bączek (Ixobrychus minutas),
 • bąk (Botaurus stellaris),
 • białorzytka (Oenanthe oenanthe),
 • bielaczek (Mergellus albellus),
 • bocian czarny (Ciconia nigra),
 • bogatka (Parus major),
 • brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos),
 • brzegówka (Riparia riparia),
 • cierniówka (Sylvia communis),
 • cyranka (Anas querquedula),
 • czajka (Vanellus vanellus),
 • czarnogłówka (Poecile montanus),
 • czeczotka zwyczajna (Acanthis flammea),
 • czubatka (Lophophanes cristatus),
 • czyż (Carduelis spinus),
 • drozd śpiewak (Turdus philomelos),
 • droździk (Turdus iliacus),
 • dudek (Upupa epops),
 • dymówka (Hirundo rustica),
 • dzierlatka (Galerida cristata),
 • dzięcioł czarny (Dryocopus martius),
 • dzięcioł duży (Dendrocopos major),
 • dzięcioł średni (Dendrocopos medius),
 • dzięcioł zielonosiwy (Picus canus),
 • dzięcioł zielony (Picus virdis),
 • dzięciołek (Dendrocopos minor),
 • dziwonia (Carpodacus erythrinus),
 • dzwoniec (Chloris chloris),
 • gawron (Corvus frugilegus),
 • gągoł (Bucephala clangula),
 • gąsiorek (Lanius collurio),
 • gil (Pyrrhula pyrrhula),
 • grubodziób (Coccothraustes coccothraustes),
 • jarzębatka (Sylvia nisoria),
 • jastrząb gołębiarz (Accipiter gentilis),
 • jemiołuszka (Bombycilla garrulus),
 • jer (Fringilla montifringilla),
 • jerzyk (Apus apus),
 • kania czarna (Milvus migrans),
 • kawka (Corvus monedula),
 • kląskawka (Saxicola torquata),
 • kobuz (Falco subbuteo),
 • kokoszka (Gallinula chloropus),
 • kopciuszek (Phoenicurus ochruros),
 • kormoran (Phalacrocorax carbo sinensis),
 • kos (Turdus merula),
 • kowalik (Sitta europaea),
 • krakwa (Anas strepera),
 • krętogłów (Jynx torquilla),
 • krogulec (Accipiter nisus),
 • kropiatka (Porzana porzana),
 • kruk (Corvus corax),
 • krwawodziób (Tringa totanus),
 • krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra),
 • kszyk (Gallinago gallinago),
 • kukułka (Cuculus canorus),
 • kluczyk (Serinus serinus),
 • kulik wielki (Numenius arquata),
 • kwiczoł (Turdus pilaris),
 • lelek (Caprimulgus europaeus),
 • lerka (Lullula arborea),
 • łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus),
 • łabędź niemy (Cygnus olor),
 • łęczak (Tringa glareola),
 • łozówka (Acrocephalus palustris),
 • makolągwa (Carduelis cannabina),
 • mazurek (Passer montanus),
 • mewa mała (Larus minutus),
 • mewa siodłata (Larus marinus),
 • mewa siwa (mewa pospolita) (Larus canus),
 • mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) (Larus ridibundus),
 • muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis),
 • muchołówka mała (Ficedula parva),
 • muchołówka szara (Ficedula striata),
 • muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca),
 • mysikrólik (Ficedula hypoleuca),
 • myszołów (Buteo buteo),
 • nurogęś (Mergus merganser),
 • oknówka (Delichon urbicum),
 • orlik krzykliwy (Clanga pomarina),
 • ortolan (Emberiza hortulana),
 • paszkot (Turdus viscivorus),
 • pełzacz leśny (Certhia familiaris),
 • pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla),
 • pełzacz dwuczuby (Podiceps cristatus),
 • perkozek (Tachybaptus ruficollis),
 • piecuszek (Phylloscopus trochilus),
 • pieżga (Sylvia curruca),
 • pierwiosnek (Phylloscopus collybita),
 • pleszka (Phoenicurus phoenicurus),
 • pliszka siwa (Motacilla alba),
 • pliszka żółta (Motacilla flava),
 • płaskonos (Anas clypeata),
 • płomykówka (Tyto alba),
 • podróżniczek (Luscinia svecica),
 • pokrzewka czarnołbiasta (kapturka) (Syhia atricapilla),
 • pokrzewka ogrodowa (gajówka) (Sylvia borin),
 • pokrzywica (Prunella modularis),
 • potrzeszcz (Emberiza calandra),
 • potrzos (Emberiza schoeniclus),
 • pójdźka zwyczajna (Athene noctua),
 • przepiórka (Coturnix coturnix),
 • pustułka (Falco tinnunculus),
 • puszczyk (Strix aluco),
 • raniuszek (Aegithalos caudatus),
 • remiz (Remiz pendulinus),
 • rokitniczek (Acrocephalus schoenobaenus),
 • rudzik (Erithacus rubecula),
 • rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus),
 • rybitwa białowąsa (Chlidonias hybridus),
 • rybitwa rzeczna (rybitwa zwyczajna) (Sterna hirundo),
 • rybitwa czarna (Chlidonias niger),
 • rycyk (Limosa limosa),
 • samotnik (Tringa ochropus),
 • sierpówka (synogarlica turecka) (Streptopelia decaocto),
 • sieweczka rzeczna (Charadrius dubius),
 • sikora modra (Cyanistes corenleus),
 • sikora uboga (Poecile palustris),
 • siniak (Columba oenas),
 • skowronek (Alauda arvensis),
 • słonka (Scolopax rusticola),
 • słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos),
 • słowik szary (Luscinia luscinia),
 • sosnówka (Periparus ater),
 • sowa (uszatka) błotna (Asio flammeus),
 • sójka (Garrulus glandarius),
 • sroka (Pica pica),
 • srokosz (Lanius excubitor),
 • strumieniówka (Locustella fluviatilis),
 • strzyżyk (Troglodytes troglodytes),
 • szczygieł (Carduelis carduelis),
 • szpak (Sturnus vulgaris),
 • śnieguła (Plectrophenax nivalis),
 • świergotek drzewny (Anthus trivialis),
 • świergotek łąkowy (Anthus pratensis),
 • świergotek polny (Anthus campestris),
 • świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix),
 • trzciniak (Acrocephalus arundinaceus),
 • trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus),
 • trznadel (Emberiza citrinella),
 • turkawka (Streptopelia turtur),
 • wilga (Oriolus oriolus),
 • wodnik (Rallus aquaticus),
 • wróbel (Passer domesticus),
 • zaganiacz (Hippolais icterina),
 • zięba (Fringilla coelebs),
 • zielonka (Porzana parva),
 • zimorodek (Alcedo atthis),
 • zniczek (Regulus ignicapilla),
 • żuraw (Grus grus),
 • borowiec wielki (Nyctalus noctula),
 • gacek brunatny (Plecotus auritus),
 • gacek szary (Plecotus austriacus),
 • karlik większy (Pipistrellus nathusii),
 • mopek (Barbastella barbastellus),
 • mroczek późny (Eptesicus serotinus),
 • nocek duży (Myotis myotis),
 • nocek Natterera (Myotis nattereri),
 • nocek rudy (Myotis daubentonii),
 • nocek wąsatek (Myotis mystacinus),
 • orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius),
 • smużka leśna (Sicista betulina),

 

Gatunki objęte ochroną częściową, występujące w Nadleśnictwie Celestynów, to między innymi:

GRZYBY:

 • lakownica żółtawa (Ganoderma lucidum),

POROSTY:

 • chrobotki (Cladonia sp.),
 • chrobotek leśny (Cladonia arbuscula),
 • chrobotek reiferowy (Cladonia rangiferina),
 • płucnica islandzka (Cetraria islandica),

ROŚLINY:

 • drabik drzewkowaty (Climacium dendroides),
 • gajnik lśniący (Hylocomium splenders),
 • piórosz pierzasty (Ptilium crisa-castrensis),
 • płonnik pospolity (Polytrichum commune),
 • rokietnik pospolity (Pleurozium schreberi),
 • widłoząb kędzierzawy (Dicranum polysetum),
 • widłoząb miotłowy (Discranum scoparium),
 • bagno zwyczajne (Ledum palustre),
 • bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata),
 • centuria pospolita (Centaurium erythraea),
 • cis pospolity (Taxus baccata),
 • goździk piaskowy (Dianthus arenarius),
 • gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis),
 • gruszyczka mniejsza (Pyrola minor),
 • gruszyczka okrągłolistna (Pyrola rotundifolia),
 • grzybienie białe (Nymphaea alba),
 • kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium),
 • kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine),
 • kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata),
 • kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis),
 • listera jajowata (Listera ovata),
 • modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia),
 • naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora),
 • orlik pospolity (Aquilegia vulgaris),
 • podkolan biały (Platanthera bifolia),
 • pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata),
 • storczyk – rodzaj (Orchis sp.),
 • śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis),
 • turówka leśna (Hierohloe australis),
 • wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum),
 • wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum),
 • widłak goździsty (Lycopodium clavatum),
 • widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum),
 • widłak wroniec (Lycopodium selago),
 • wilżyna ciernista (Ononis spinosa),
 • zimozioł północny (Linnaea borealis),

ZWIERZĘTA:

 • biegacz skórzasty (Carabus coriaceus),
 • biegacz zielonozłoty (Carabus auronitens),
 • kwietnica okazała (Protaetia aeruginosa),
 • modraszek alkon (Maculinea alcon),
 • modraszek bagniczek (Plebeius optilete),
 • mrówka ćmawa (Formica polyctena),
 • mrówka rudnica (Formica rufa),
 • paź żeglarz (Iphiclides podalirius),
 • tęcznik liszkarz (Calosoma sycophanta),
 • trzmiele (Bombus ssp.),
 • rak rzeczny (Astacus astacus),
 • pijawka lekarska (Hirudo medicinalis),
 • szczeżuja wielka (Anodonta cygnea),
 • winniczek (Helix pomatia),
 • kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus),
 • koza pospolita (Cobitis taenia),
 • minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis),
 • minóg strumieniowy (Lampetra planeri),
 • minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae),
 • piekielnica (Alburnoides bipunctatus),
 • piskorz (Misgurnus fossilis),
 • różanka (Rhodeus sericeus amarus),
 • śliz (Neomacheilus barbatulus),
 • ropucha szara (Bufo bufo),
 • traszka zwyczajna (Triturus vulgaris),
 • żaba wodna (Rana esculenta),
 • żaba jeziorkowa (Rana lessonae),
 • żaba śmieszka (Rana ridibunda),
 • żaba trawna (Rana temporaria),
 • jaszczurka zwinka (Lacerta agilis),
 • jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara),
 • padalec zwyczajny (Anguis fragilis),
 • zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix),
 • żmija zygzakowata (Vipera berus),
 • czapla siwa (Ardea cinerea),
 • kormoran (Phalacrocorax carbo sinensis),
 • mewa srebrzysta (Larus argentatus),
 • wrona siwa (Corvus corone),
 • bóbr europejski (Castor fiber),
 • gronostaj (Mustela erminea),
 • jeż wschodni (Erinacerus concolor),
 • kret (Talpa europaea),
 • łasica (Mustela nivalis),
 • mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus),
 • ryjówka aksamitna (Sorex araneus),
 • ryjówka białowieska (Sorex caecutiens),
 • ryjówka malutka (Sorex minutus),
 • rzęsorek rzeczek (Neomys anomalus),
 • wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris),
 • wydra (Lutra lutra).