Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności architektonicznej budynku biura Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Celestynów, ul. Obrońców Pokoju 58, 05-430 Celestynów

Budynek posiada dwa piętra użytkowe. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie biura to godziny 07:30 – 15:30.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach w okolicy budynku. Przed budynkiem są zakazy parkowania (wewnętrzna droga pożarowa). Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie budynku.

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie od wejścia i przylega bezpośrednio do miejsca postojowego.

Wejście do siedziby znajduje się od strony ul. Obrońców Pokoju 58. Dostęp do budynku można uzyskać za pomocą pochylni dla osób niepełnosprawnych o szerokości 110 cm lub po pokonaniu krawężnika i trzech stopni o wysokości 12 cm. Drzwi wejściowe posiadają dwa skrzydła o szerokości 80 cm oraz dwa niewielkie progi wydzielające przedsionek. W przedsionku znajduje się dzwonek.

Wejście główne prowadzi do przestronnego holu oraz na prawo do sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

Budynek biurowy nie posiada windy. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Ze względu na brak windy poruszanie się przez osoby z niepełnosprawnością ruchową na pierwszej kondygnacji budynku może być utrudnione. Na piętrze zlokalizowane są pomieszczenia posterunku straży leśnej, inżyniera nadzoru, archiwum i sala konferencyjna.
W celu załatwienia sprawy z pracownikami posterunku straży leśnej lub inżyniera nadzoru wskazane zostanie pomieszczenie biurowe na parterze budynku.

Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego parteru. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku nadleśnictwa nie ma przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 22 789 70 03 lub e-mailowy na adres celestynow@warszawa.lasy.gov.pl.

 

Deklaracja dostępności architektonicznej Centrum Edukacji Leśnej

Centrum Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Celestynów, ul. Wojska Polskiego 46, 05-430 Celestynów

Centrum Edukacji Leśnej mieści się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Celestynów. Na teren składają się budynek ośrodka edukacyjnego CEL, wiata turystyczna, arboretum, miejsce zabaw, łąka kwietna, teren miejsca biwakowania oraz „Golgoty leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948”.

Centrum Edukacji Leśnej jest otwarte dla zwiedzających w godzinach 7:30 – 15:30.

Ośrodek edukacyjny jest to budynek parterowy do którego prowadzą ścieżki wykonane z kostki brukowej. Szerokie drzwi wejściowe (min. 90 cm) oraz niski próg pozwalają osobom z niepełnosprawnością ruchową wjazd wózkami. Szerokie, przestrzenne sale pozwalają na swobodny ruch. Brak istotnych zmian poziomu. Ośrodek posiada ogólnodostępną toaletę dla osób niepełnosprawnych. Wśród eksponatów znajdują się elementy do dotykania a jedna z sal ekspozycyjnych jest udźwiękowiona.

Pojazdy parkowane są zazwyczaj na pobliskim (ok. 200 m) parkingu leśnym powstałym w ramach Aktywnego Udostępniania Lasu. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych a dojście jest po nierównej nawierzchni. Na parkingu znajdują się toalety w tym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 22 789 70 03 wew *681 lub e-mailowo na adres celestynow@warszawa.lasy.gov.pl