Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk.

Służą ochronie lokalnej różnorodności biologicznej. Do użytków zaliczamy kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, śródleśne oczka wodne, naturalne zbiorniki wodne, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania. 
Użytek ekologiczny jest formą ochrony powoływaną uchwałą rady gminy. Na terenie Nadleśnictwa Celestynów jest ich 69, o łącznej powierzchni 61,53 ha. Należą do nich: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna i torfowiska a także płaty nie użytkowanej roślinności.