Wydawca treści Wydawca treści

Zmiana prawa łowieckiego - Szacowanie szkód łowieckich

Nadleśnictwo Celestynów informuje, że z dniem 01 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651), która zmienia m. in.  system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

Do momentu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie, należy w trakcie szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich (znak: ZG.L.074.2.2018), od 1 maja br rozpocznie się cykl szkoleń. Treść Zarządzenia nr 22 wraz załącznikiem zawierający ramowy program szkolenia do pobrania poniżej.