Położenie Położenie

Gospodarka łowiecka

Łowiectwo jest elementem tradycji polskiej, trwale wpisanym w naszą kulturę. Dobrze prowadzona gospodarka łowiecka służy ochronie przyrody regulując liczebność populacji na poziomie gwarantującym trwałość środowiska przyrodniczego.

W lasach żyje ok. 60% z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Postęp cywilizacyjny, nadmierna antropopresja, czyli wpływ człowieka na środowisko, doprowadziły do zachwiań w świecie przyrody. Oprócz naturalnych wahań w przyrodzie, jak np. klęski żywiołowe, pojawiły się zmiany w środowisku spowodowane działalnością człowieka. Wszystkie te czynniki spowodowały, że obecnie równowaga w środowisku jest niemożliwa. Ważne jest, aby człowiek znając i stosując reguły przyrody, regulował jej funkcjonowanie w sposób dla niej nieszkodliwy.

Dobrze rozwinięta sieć dróg w województwie mazowieckim oraz dwie duże trasy przecinające obszar Nadleśnictwa (drogi nr. 50 i 17) powodują wysoką śmiertelność w populacjach dzikich zwierząt.
Na terenie Nadleśnictwa Celestynów znajduje się 10 obwodów łowieckich, które dzierżawione są przez 7 kół łowieckich.

Obwody łowieckie na terenie Nadleśnictwa Celestynów, ze względu na brak rozległych, zwartych drzewostanów, nie należą do bardzo atrakcyjnych. Trzy obwody zakwalifikowano do słabych, natomiast pozostałe 5 do bardzo słabych.

Myśliwi zinwentaryzowali na terenie Nadleśnictwa Celestynów następujące gatunki zwierząt łownych:

1.    Zwierzyna gruba:

a.    Łoś

b.    Jeleń

c.    Sarna

d.    Dzik

2.    Zwierzyna drobna:

a.    Lis

b.    Jenot

c.    Borsuk

d.    Kuna

e.    Norka amerykańska

f.     Tchórz

g.    Piżmak

h.    Zając szarak

i.      Bażant

j.      Kuropatwa

k.    Gęsi (zalatujące jesienią i wiosną podczas migracji) :

·   Gęgawa

·   Zbożowa

·   Białoczelna

l.      Dzikie kaczki:

·   krzyżówka   

·   cyraneczka

·   głowienka

·   czernica

m.   Gołąb grzywacz

n.    Słonka

o.    Łyska

W ostatnich latach odnotowaliśmy wysoki wzrost liczebności łosi. Ma to związek z trwającym moratorium, czyli okresowym zawieszeniem polowania na ten gatunek. Zwiększa się także liczebność sarny i dzika, który w ostatnim czasie przekroczył możliwości produkcyjne środowiska. Kiedy liczebność populacji przewyższa potencjał środowiska, przyroda uruchamia system obronny zwany czynnikiem oporu środowiska (pasożyty, choroby bakteryjne, wzrost liczebności drapieżników itp.). W takich przypadkach wykonuje się tzw. odstrzał redukcyjny, pozwalający na utrzymanie liczebności populacji na poziomie niepowodującym negatywnych, niebezpiecznych zmian w środowisku.

 
Gospodarka łowiecka prowadzona jest na podstawie wieloletnich planów hodowlanych, opracowywanych na kolejne 10 lat.

Na terenie nadleśnictwa znajdują się liczne urządzenia łowieckie, takie jak ambony, paśniki i lizawki. Urządzenia te służą do prowadzenia zrównoważonej gospodarki łowieckiej. Ważne jest, abyśmy ich nie dotykali i nie niszczyli. Dłuższe przybywanie w otoczeniu paśnika czy lizawki może negatywnie wpłynąć na ich funkcję – zwierzęta wyczują obecność człowieka i nie zechcą z nich korzystać. Dlatego prosimy, żeby urządzenia łowieckie i zwierzęta wokół nich obserwować z odpowiedniego dystansu, gwarantującego komfort zwierząt.

Zimą myśliwi dokarmiają zwierzynę, wykładając pod paśnikami karmę suchą, czyli siano, oraz karmę soczystą, czyli buraki, marchew, kiszonkę. Dodatkowo wykłada się karmę treściwą, do której zaliczamy: ziarna zbóż, kukurydzę, owoce i nasiona drzew. 

Wykonaniem, nadzorem nad urządzeniami łowieckimi zajmują się myśliwi z kół łowieckich.
Koła łowieckie dzierżawią określony teren zwany obwodem łowieckim, aby na nim prowadzić gospodarkę łowiecką zgodną z zapisami polskiego prawa.
Myśliwi wykonują swoje obowiązki w oparciu o Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany oraz Roczny Plan Łowiecki.

red. Tomasz Esman