Stanowisko w sprawie koncepcji przebiegu autostrady A50 w obszarze terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Celestynów

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców oraz interwencjami gmin powiatu otwockiego, Nadleśnictwo Celestynów zamieszcza swoje stanowisko w sprawie koncepcji przebiegu autostrady A50.

 

Stanowisko w sprawie koncepcji przebiegu autostrady A50 w obszarze terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Celestynów

W związku z wykonywanym Strategicznym Studium Lokalizacji Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) i towarzyszącej mu koncepcji sieci dróg obsługujących CPK, Nadleśnictwo Celestynów po zapoznaniu się z zaproponowanymi wariantami przebiegu dróg mających obsługiwać przyszły CPK, przebiegających przez tereny objęte zasięgiem działania Nadleśnictwa, przedstawia w niniejszej sprawie swoje stanowisko.

Oba zaproponowane rozwiązania spowodują nieodwracalne straty w substancji przyrodniczej oraz niekorzystnie wpłyną na klimat. Istotnie ograniczą także produkcyjne oraz pozaprodukcyjne funkcje lasu. W związku z powyższym negatywnie opiniujemy wszystkie warianty zaprezentowane w koncepcji sieci dróg obsługujących CPK, wskazując równocześnie, że w naszej ocenie optymalnym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie projektowanej autostrady A50 (w możliwie największym zakresie) w przebiegu istniejącej już drogi krajowej nr 50.

Według naszych obliczeń poszerzenie drogi DK 50 (do szerokości 150 m) pociągałoby za sobą potrzebę usunięcia lasu na powierzchni około 63 ha, gdzie 57 ha stanowią lasy prywatne, 6 ha lasy Skarbu Państwa, co stanowi odpowiednio 36 % wariantu północnego i 62 % względem wariantu południowego. Realizacja inwestycji po drodze nr 50, która obecnie nie jest przewidziana w planach projektu, jest najlepszym rozwiązaniem i powoduje minimalizację wszystkich konfliktów.