Prace z zakresu pozyskania drewna w Nadleśnictwie Celestynów w 2023 roku

Las stanowi w życiu wielu z nas bardzo ważną rolę. Większości społeczeństwa kojarzy się z miejscem, do którego jeździ się na grzyby, jagody, wypoczywa na świeżym powietrzu korzystając ze ścieżek pieszych czy rowerowych. Dla gospodarzy lasu, jakimi są leśnicy las to nie tylko piękna przyroda o którą należy dbać, ale również miejsce pracy.

Leśnictwo jest bardzo szeroką dziedziną nauki, w której skład wchodzą takie dziedziny jak: ochrona lasu, ochrona przyrody, hodowla lasu, urządzanie lasu czy pozyskanie drewna. Zakres czynności jakie realizują leśnicy w ramach pozyskania drewna może budzić w społeczeństwie pytanie o celowość wykonywania tych prac. Nadleśnictwo Celestynów przedstawia zestawienie prac z zakresu pozyskania drewna, jakie będą wykonywane w bieżącym roku w lasach zarządzanych przez naszą jednostkę, a także wyjaśnienie na czym będą one polegać. Należą do nich między innymi:

Trzebieże - kompleks czynności hodowlanych, których istota polega na stopniowym usuwaniu z drzewostanu odpowiedniej ilości drzew (zazwyczaj 20-30%) ze względu na ich stale powiększającą się potrzebę poszerzania przestrzeni życiowej. Jest to zabieg, który ma na celu poprawić warunki wzrostu drzew pozostających na danej powierzchni po wykonaniu zabiegu, przez kontrolę i regulację stopnia zagęszczenia drzewostanu przy jednoczesnej zmianie warunków środowiska glebowego i atmosferycznego. W trakcie trzebieży usuwane są głównie drzewa słabsze, często zamierające, które mogą być ogniskiem rozwoju patogenów i szkodników owadzich, a zatem poza kształtowaniem pożądanej formy drzewostanu zabiegi te wpływają również na budowanie odporności drzewostanu oraz poprawiają stan sanitarny lasu. Ze względu na okres życia drzewostanu w jakim prowadzony jest zabieg wyróżniamy:

 

- trzebieże wczesne (TWP) - wykonywane w drzewostanach w wieku 20-40 lat

- trzebieże późne (TPP, TPN) - wykonywane w drzewostanach powyżej 40 roku życia

 

Rębnie- działania hodowlane, mające na celu wytworzenie nowego drzewostanu o składzie gatunkowym dostosowanym do żyzności gleby. W miarę wzrostu tej żyzności rośnie ilość gatunków liściastych wysadzonych na odnawianych powierzchniach oraz ich udział procentowy w stosunku do gatunków iglastych. Zabieg polega na stopniowym (max 4 ha) usuwaniu drzewostanu już dojrzałego i zastępowaniu go młodym pokoleniem drzew. Wykonany jest tuż przed rozpoczęciem się procesów wpływających na pogorszenie jakości drewna, prowadzących w konsekwencji do stopniowego zamierania drzewostanu (deprecjacja drewna, bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi korzystających z walorów lasu).

 

CSS- cięcia sanitarno-selekcyjne, polegają na usunięciu w drzewostanach wszystkich drzew chorych, porażonych przez choroby grzybowe oraz osłabionych przez owady.

 

Wyżej wymienione działania zapewniają zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą przy jednoczesnym dostarczeniu przemysłowi drzewnemu i klientom indywidualnym odpowiedniej ilości drewna potrzebnego do wytwarzania produktów niezbędnych społeczeństwu.

 

Zabiegi jakie będą wykonane do końca 2023 roku w poszczególnych gminach przedstawione są w formie tabelarycznej oraz mapowej w materiałach do pobrania. Zestawienie nie uwzględnia prac związanych z wycinką drzew zamarłych lub zamierających, złomów i wywrotów powstających po porywistych wiatrach, które będą stwarzać zagrożenie dla osób korzystających z lasu.

 

W 2023 r. na terenie gminy Józefów oraz gminy Garwolin nie ma zaplanowanych prac z zakresu pozyskania drewna.

 

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące prac prowadzonych w 2022 roku w Nadleśnictwie Celestynów:

Cięcia pielęgnacyjne na terenie Gminy Józefów - styczeń 2022