Prace w lesie przy ul. Werbeny w Józefowie

W odpowiedzi na zapytania społeczeństwa dotyczące stanu lasu w oddziale 167A przy ul. Werbeny w Józefowie informujemy, że gałęzie i drzewa pozostałe na powierzchni to pozostałości po wykonanej w zeszłym roku trzebieży.

 Zabieg ten polegał na przerzedzeniu przegęszczonego lasu, poprzez usunięcie z niego odpowiedniej ilości drzew, ze względu na ich stale powiększającą się potrzebę poszerzania przestrzeni życiowej. Dzięki tym pracom pozostałe drzewa będą mogły szybciej rosnąć, zachowując jednocześnie właściwe proporcje między wysokością i grubością. Trzebieże poprzez systematyczne usuwanie głównie słabszych drzew, poza kształtowaniem pożądanej formy drzewostanu, wpływają na budowanie jego odporności na czynniki abiotyczne, takie jak wiatr, okiść itp.

W lesie, po przeprowadzonym zabiegu, dla zachowania pełnej równowagi tego najbardziej złożonego ekosystemu, zostały pozostawione drzewa dziuplaste oraz ścięte konary i gałęzie. Martwe drewno w lesie staje się siedliskiem dla wielu organizmów, zwiększając jego różnorodność biologiczną. W pozostawionych starych pniach, konarach i gałęziach bytują liczne owady oraz drobne kręgowce, np. gryzonie i ptaki. Rozkładające się drewno jest także miejscem rozwoju grzybów, mchów czy porostów. W lesie nieużytkowanym gospodarczo taki „nieuporządkowany” krajobraz jest zjawiskiem naturalnym, co można zaobserwować np. w rezerwatach przyrody. Mając na względzie funkcję społeczną lasów gospodarczych, leśnicy po wykonanych zabiegach usuwają gałęzie ze szlaków pieszych oraz dróg udostępnionych do ruchu kołowego, gdzie mogłyby powodować wzrost zagrożenia pożarowego.

Las nie jest uporządkowanym parkiem miejskim, lecz złożonym ekosystemem, a leśnicy gospodarując w nim muszą pogodzić potrzeby nie tylko człowieka, ale również przyrody. Nadleśnictwo Celestynów poprzez swoje działania prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną, a zatem łączy aspekty gospodarcze z potrzebami społeczeństwa i udostępnianiem lasów dla turystyki i rekreacji, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zasad ochrony przyrody, tak by pozostawić po sobie lasy w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.