Położenie Położenie

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa i ponosi za nie odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.
 
Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, prawidłową realizację procedur ustawy Prawo zamówień publicznych oraz całokształt spraw związanych z edukacją leśną i ochroną przyrody.
 
Inżynier nadzoru sprawuje kontrolę nad wykonywanymi czynnościami  gospodarczymi w nadleśnictwie, ustala przyczyny i skutki prowadzonych nieprawidłowości ze wskazaniem osób odpowiedzialnych.
 
Stanowisko ds. pracowniczych  podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Polega na prowadzeniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, akta osobowe pracowników, dokumentację wniosków o emeryturę i rentę, ewidencjonowanie czasu pracy- urlopy, zwolnienia z pracy.
 
Główna księgowa odpowiada za całość spraw finansowo-księgowych, sporządza plany i sprawozdania finansowe nadleśnictwa, prowadzi nadzór nad przebiegiem windykacji, rozlicza inwentaryzację składników majątkowych nadleśnictwa, odpowiada za kontrolę wewnętrzną. Główna księgowa kieruje działem finansowo-księgowym.
 
Dział finansowo-księgowy prowadzi ewidencję i formalno-rachunkową kontrolę dokumentów, sporządza plany finansowe, analizy, rozliczenia finansowe i podatkowe, egzekwuje należności i regulację zobowiązań, rozlicza finansowe wyniki inwentaryzacji składników majątkowych, sporządza listy płac, rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i prowadzi obsługę kasową nadleśnictwa.
 
Sekretarz kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym. Odpowiada za całokształt spraw związanych z administracją biura nadleśnictwa, prowadzi ewidencję środków trwałych, sprawy związane z inwestycjami, remontami i utrzymaniem środków trwałych. Nadzoruje realizację procedur związanych z zamówieniami publicznymi oraz udostępnianiem gruntów i nieruchomości nadleśnictwa.
 
Dział Administracyjno-Gospodarczy prowadzi całokształt prac związanych z obsługą administracyjną nadleśnictwa, dzierżawą gruntów, sprawami inwestycyjno-remontowymi, budowlanymi, utrzymaniem środków trwałych nadleśnictwa, a także prowadzi postępowania o udzielanie zamówień publicznych, zajmuje się udostępnianiem informacji publicznych, pozyskuje i rozlicza środki z zewnętrznych źródeł finansowania.
 
Dział Gospodarki Leśnej podlega pod zastępcę nadleśniczego. Dział ten prowadzi całokształt prac związanych z nasiennictwem, selekcją, szkółkarstwem i hodowlą lasu, ochroną lasu (w tym ochroną przeciwpożarową) i innych działów związanych  z zagospodarowaniem lasu, użytkowaniem lasu i marketingiem, gospodarką drewnem, użytkami ubocznymi. Dział ten prowadzi również sprawy związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi, ewidencją gruntów i księgami wieczystymi gruntów z zarządzie nadleśnictwa, obsługuje Leśną Mapę Numeryczną, a także zajmuje się turystycznym zagospodarowaniem lasu, ochroną przyrody i środowiska oraz gospodarką łowiecką.
 
Zespół Edukacji Leśnej podlega w całości pod zastępcę nadleśniczego. Zespół prowadzi całokształt spraw związanych z edukacją przyrodniczo-leśną i prowadzeniem Centrum Edukacji Leśnej.
 
Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną nadleśnictwa powołaną w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz w celu ochrony mienia LP w zasięgu nadleśnictwa. Zajmuje się również prowadzeniem spraw związanych z obronnością i ochroną informacji niejawnych.
 
 
***
 
Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna.
 
Leśniczy podlega bezpośrednio pod zastępcę nadleśniczego. Prowadzi gospodarkę leśną w leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność. Leśniczy prowadzi w siedzibie leśnictwa sprzedaż detaliczną drewna.
Podleśniczy podlega bezpośrednio leśniczemu. Wykonuje czynności mające na celu realizację zadań ustalonych dla leśnictwa, a także zajmuje się lasami niepaństwowymi z obszaru danego leśnictwa.
 
Nadleśnictwo Celestynów jest podzielone na siedem leśnictw:
Leśnictwo Zbójna Góra
Leśnictwo Otwock
Leśnictwo Torfy  
Leśnictwo Celestynów
Leśnictwo Czarci Dół
Leśnictwo Rogalec
Leśnictwo Sobienie