Wydawca treści Wydawca treści

Lasy w okolicy Góry Meran

Informacja o pracach gospodarczych prowadzonych w Leśnictwie Otwock w oddziale 101 lx w okolicy „Góry Meran”

Prace gospodarcze prowadzone w oddziale 101 lx dotyczą lasu, który w 2019 roku został przejęty w zarząd PGL LP Nadleśnictwa Celestynów. Obecnie na omawianym terenie wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne nazywane cięciami sanitarnymi, które polegają na usuwaniu z drzewostanu drzew chorych, opanowanych przez pasożyty i obumarłych. Głównym celem ww. zabiegów jest zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z uroków lasu oraz poprawę stanu sanitarnego drzewostanu.

W drzewostanie tym stwierdzono zagrożenie ze strony jemioły pospolitej rozpierzchłej (Vascum album ssp. austriacum), która opanowała ok. 5% drzew na omawianej powierzchni. Jest to największe skupisko tego półpasożyta na terenie lasów Leśnictwa Otwock. Ze względu na wzrost zasięgu występowania oraz coraz większą liczbę porażonych drzewostanów sosnowych, jemioła pospolita rozpierzchła stanowi poważny problem dla lasu. Sosna jest dla niej źródłem wody, soli mineralnych oraz węglowodanów. Konsekwencją występowania jemioły jest osłabianie żywiciela, u którego obserwuje się mniejsze przyrosty słojów rocznych, mniejszy aparat asymilacyjny, mniejsze pochłanianie CO2 i mniejszą produkcję O2 czy gorsze obradzanie nasion. Największy negatywny wpływ na drzewa ma podczas suszy. Osłabienie fizjologiczne sosny powoduje większą podatność drzew na szkodniki owadzie oraz pasożytnicze grzyby, które doprowadzają do zamierania drzew. Zaniechanie usunięcia drzew opanowanych przez jemiołę, dopuściłoby do dalszego jej rozprzestrzeniania, prowadzącego do osłabienia drzewostanu, co w konsekwencji mogłoby zagrozić stabilności i trwałości całego kompleksu leśnego.

Usuwanie zamierających drzew ma również duże znaczenie w kontekście ochrony przeciwpożarowej lasu oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z terenów leśnych.

Prace pielęgnacyjne w oddziale 101 lx potrwają do końca marca 2021 roku.

Na omawianej powierzchni odnotowano akty wandalizmu, polegające na wywracaniu stosów i rozrzucaniu pozyskanego drewna do rowów melioracyjnych. Działania te powodowały znaczne utrudnienia w prowadzeniu prac leśnych oraz mogły doprowadzić do zapychania pobliskich przepustów, co w konsekwencji wiązałoby się z ryzykiem podtopień okolicznych terenów. W związku z tym zdarzeniem, Nadleśnictwo Celestynów zwraca się z prośbą o zgłaszanie wszelkich zauważonych przejawów tego typu wandalizmu.