Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Celestynów położone jest na obszarze o charakterze nizinnym. Swoje ukształtowanie zawdzięcza działaniu procesów glacjalnych, peryglacjalnych oraz rzecznych. Mimo nizinnego położenia można znaleźć tu wyraźne zróżnicowanie terenu, które objawiają się w postaci wydm oraz zagłębień. Obszar nadleśnictwa należy do zlewni Wisły, która stanowi zachodnią granicę nadleśnictwa.

Skałę macierzystą dla gleb tworzą utwory lodowcowe i wodnolodowcowe, które wykształciły się w postaci glin zwałowych i piasków, na których wytworzyły się gleby płowe i brunatne. Mimo to lasy nadleśnictwa położone są przede wszystkim na utworach piaszczystych.
 
Największy udział mają najczęściej spotykane w polskich lasach gleby bielicowe.
 
Mniejszą część powierzchni tworzą gleby rdzawe, arenosole, opadooglejowe, gruntowoglejowe i murszowate.
Na terenie nadleśnictwa można znaleźć wszystkie typy siedliskowe lasu, jednak zdecydowaną większość stanowią bory. Największą powierzchnię tworzą bory świeże (50,8%), bory mieszane wilgotne (16,4%) oraz bory mieszane świeże (10,8%). Z typem siedliskowym lasu ściśle wiążą się gatunki tworzące drzewostany. Na terenie nadleśnictwa gatunkiem, który zdecydowanie przeważa nad pozostałymi jest sosna. Można tu również spotkać dęby, brzozy oraz olchy oraz nieliczne świerki, jesiony, graby i osiki.