Informacja na temat prac gospodarczych prowadzonych w lasach na terenie Dzielnicy Wawer

Leśnictwo jest bardzo szeroką dziedziną nauki, w której skład wchodzą między innymi takie działy jak: ochrona lasu, ochrona przyrody, hodowla lasu, urządzanie lasu czy pozyskanie drewna. Zakres czynności jakie realizują leśnicy w ramach pozyskania drewna może budzić w społeczeństwie pytanie o celowość wykonywania tych prac, dlatego Nadleśnictwo Celestynów przedstawia informacje na temat działań prowadzonych obecnie na terenie Dzielnicy Wawer.

Niżej opisane prace dotyczą lasów, które wiele lat temu zostały posadzone przez ludzi i przez całe swoje życie były i są pielęgnowane oraz użytkowane przez człowieka.

Wszystkie powierzchnie, na których w 2019 roku przeprowadzono zabiegi rębni, zostały już odnowione. Oddział 132, w którym przeprowadzono zabieg rębni na początku tego roku, zostanie odnowiony w 2021 roku. Obecnie w oddziałach 122, 130 w okolicy ul. Wolęcińskiej oraz w oddziale 167A w okolicy ul. Brucknera wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne (trzebieże), których istota polega na przerzedzaniu przegęszczonego drzewostanu, poprzez usunięcie z niego odpowiedniej ilości drzew, ze względu na ich stale powiększającą się potrzebę poszerzania przestrzeni życiowej. Zabieg ten ma na celu poprawić warunki wzrostu drzew pozostających na powierzchni po jego wykonaniu. Dzięki niemu będą one mogły szybciej rosnąć, zachowując jednocześnie właściwe proporcje między wysokością i grubością. Trzebieże przez systematyczne usuwanie głównie słabszych drzew, które mogą być ogniskiem rozwoju patogenów i szkodników owadzich, poza kształtowaniem pożądanej formy drzewostanu, wpływają pozytywnie na budowanie jego odporności na czynniki abiotyczne (wiatr, okiść, itp.) oraz poprawiają stan sanitarny lasu.

Większość usuwanych podczas zabiegu drzew to drzewa jeszcze zdrowe, ponieważ jest on wykonywany tuż przed rozpoczęciem się naturalnych procesów prowadzących do zamierania drzew opanowanych, najsłabszych w drzewostanie. Niektóre słabsze i chore drzewa, które jednocześnie nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa osób przebywających w lesie, pozostawia się niewycięte, gdyż mogą one pełnić ważną rolę w ochronie różnorodności biologicznej (np. drzewa dziuplaste).

Zabiegi pielęgnacyjne (trzebieże) wykonuje się przeciętnie co 8-10 lat. W zależności od zagęszczenia drzew, wieku i składu gatunkowego drzewostanu usuwa się zazwyczaj od 20 do 30 % drzew występujących na danej powierzchni. Chwilowy ubytek miąższości drzewostanu po zabiegu jest bardzo szybko uzupełniany poprzez szybki wzrost drzew pozostających na powierzchni, które mają łatwiejszy dostęp do pełnego światła i nie muszą już tak bardzo konkurować o wodę. W efekcie szybko rozbudowują korony, wypełniając luki po usuniętych drzewach oraz produkują dużo większe ilości tlenu, przy jednoczesnym akumulowaniu węgla z powietrza w przyrastającym dużo szybciej drewnie. W ciągu najbliższych 10 lat (do kolejnego zabiegu), dzięki pracom leśnym wykonanym na omawianych powierzchniach przyrośnie dużo większa miąższość drewna i będzie wyprodukowana znacznie większa ilość tlenu niż w przypadku gdyby zabiegów tych zaniechano. Wyżej wymienione działania zapewniają zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, przy jednoczesnym dostarczaniu przemysłowi drzewnemu i klientom indywidualnym odpowiedniej ilości drewna, potrzebnego do wytwarzania produktów niezbędnych społeczeństwu.

 

Zdjęcie lasu po wykonanym zabiegu.