Aktualności Aktualności

Rezerwaty przyrody a ruch turystyczny

Rezerwat przyrody to jedna z form ochrony przyrody występująca w Polsce. W myśl ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (art. 13 ust. 1) rezerwatem przyrody mogą zostać objęte obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

W Polsce ustanowionych zostało 1505 rezerwatów przyrody. Na terenie województwa mazowieckiego jest ich 189, a ich powierzchnia przekracza 19 400 ha.

Na gruntach znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Celestynów znajduje się 7 rezerwatów przyrody, dwa znajdują się częściowo na gruntach nadleśnictwa. Kolejnych 5 rezerwatów znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Celestynów, jednak na gruntach innej własności (https://celestynow.warszawa.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody).

W zależności od głównego przedmiotu ochrony wyróżnia się dziewięć rodzajów rezerwatów: leśny, florystyczny, faunistyczny, torfowiskowy, krajobrazowy, przyrody nieożywionej, wodny, stepowy oraz słonoroślowy.

Ze względu na wyjątkowość obszarów obejmowanych tą formą ochrony przyrody, na terenach rezerwatów przyrody pewne zachowania są zabronione po to, by w jak najlepszy sposób ochronić te obszary. Ustawa o ochronie przyrody wymienia katalog zakazów, które obowiązują na terenach rezerwatów przyrody. Są to m.in. zakazy:

- chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, umyślnego płoszenia zwierząt, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk,

- polowania,

- pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów,

- palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używanie źródeł światła o otwartym płomieniu,

- zbioru dziko występujących roślin i grzybów,

- połowu ryb,

- RUCHU PIESZEGO, ROWEROWEGO, NARCIARSKIEGO I JAZDY KONNEJ WIERZCHEM,

- wprowadzania psów,

- biwakowania.

            Na terenie Nadleśnictwo Celestynów rezerwatem udostępnionym do ruchu turystycznego jest Rezerwat Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego (ruch pieszy po wyznaczonym szlaku) oraz Rezerwat Świder (ruch pieszy po wyznaczonych miejscach, miejsce do biwakowania, pływanie po wyznaczonym akwenie). Pozostałe rezerwaty nie są udostępnione do ruchu turystycznego i przebywanie na ich terenie jest równoznaczne z łamaniem prawa.

            Jeżeli chcesz wejść na teren rezerwatu, który nie został udostępniony do ruchu turystycznego, musisz uzyskać odstępstwa od zakazów od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej RDOŚ: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wnioski

 

PAMIĘTAJ!

Zanim wejdziesz na teren rezerwatu, upewnij się, czy jest on udostępniony dla zwiedzających i zapoznaj się z warunkami, na jakich został dopuszczony do korzystania. Zadbaj o przyrodę i nie narażaj się na nieświadome łamanie prawa.

Listę rezerwatów udostępnionych do ruchu znajdziesz na stronie RDOŚ w Warszawie: http://warszawa.rdos.gov.pl/files/artykuly/19406/Rezerwaty-udostepnienie-(stan-na-02.2021)_icon.pdf