Aktualności Aktualności

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu Mitsubishi L200

 

Wybór najkorzystniejszej oferty oraz protokół z otwarcia ofert znajduje się w plikach do pobrania na dole strony.

(W przypadku otworzenia pliku w przeglądarce internetowej, na dokumencie nie wyświetlają sie podpisy członków komisji. Aby zobaczyć podpisany dokument, należy pobrać plik na komputer i otworzyć go.)

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nadleśnictwo Celestynów działając na podstawie Zarządzenia nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprzedaży zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Nadleśnictwa Celestynów oraz powołania komisji przetargowej.

ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż pojazdu:

MITSUBISHI L200 DID MR’06 E5 2.9t  wersja: Intense HP

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5t

Nr rejestracyjny: WOT WE53

Rok produkcji: 2011

Data pierwszej rejestracji: 09.09.2011r.

Data ważności badania technicznego: 04.12.2021r.

Polisa ubezpieczeniowa: do 08.09.2021r.

Przebieg: 165 278 km

Okres eksploatacji pojazdu (09.09.2011r. – 21.02.2021r.): 113 mies.

Zarejestrowany hak holowniczy

Kolor powłoki lakierowanej (rodzaj lakieru): czarny, 2 warstwowy typu uni

Dopuszczalna masa całkowita / Ładowność: 2850 kg / 940 kg

Rodzaj nadwozia: pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy

Liczba osi / Rodzaj napędu/ Skrzynia biegów: 2 / 4x4 / manualna

Rozstaw osi: 3000 mm

Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym

Pojemność silnika/Moc silnika: 2477 ccm/ 131 kW (178 KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów: 4 / rzędowy

Norma spalin E5

Długość / Szerokość / Wysokość: 5075 mm / 1800 mm / 1800 mm

Paliwo: Olej napędowy

Informacje dodatkowe:

ABS+EBD – system dystrybucji siły hamowania, błotniki poszerzone, fotel kierowcy z regulacją kierownicy, immobilizer, klimatyzacja automatyczna, kolumna kierownicy pochłaniająca energię uderzenia, kolumna kierownicy regulowana, komputer pokładowy, lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu, pasy bezpieczeństwa trzypunktowe bezwładnościowe z regulacją mocowania, podłokietnik centralny przedni ze schowkiem, podłokietnik siedzeń tylnych, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, przygotowanie do montaży radia, głośniki 6 szt., antena, szyba tylna otwierana, szyby atermiczne, szyby regulowane elektrycznie, światła przeciwmgielne przednie, światła z regulacją kąta pochylenia, tarcze kół aluminiowe 16’’, wspomaganie układu kierowniczego, wykończenia zewnętrzne elementami chromowanymi, wyświetlacz kolorowy, zamek centralny zdalnie sterowany

Stan techniczny:

Pojazd kompletny, jezdny, silnik odpala i pracuje prawidłowo. Liczne, drobne uszkodzenia powłoki lakierowej.

Ostatnie naprawy:

Grudzień 2020 r. – wymiana klocków hamulcowych, tarcz hamulcowych (przód), wymiana osłony przegubu p.p., wymiana amortyzatorów przednich i tylnych, wymiana poduszek stabilizatora, kontrola i regulacja zbieżności kół przednich, wymiana oleju, filtru: oleju, powietrza, paliwa

Lipiec 2019 r. – wymiana łożyska koła

Lipiec 2018 r.– wymiana sprzęgła.

 

 1. Przetarg przeprowadza i organizuje:

Nadleśnictwo Celestynów

ul. Obrońców Pokoju 58

05-430 Celestynów

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Siedziba Nadleśnictwa Celestynów, przy ul. Obrońców Pokoju 58, 05-430 Celestynów.

Termin przeprowadzenia przetargu:

Termin złożenia ofert: 28 maja 2021 r. godz. 10.00, Miejsce: sekretariat nadleśnictwa pokój nr 3,

Termin otwarcia ofert: 28 maja 2021 r. godz. 10.15., Miejsce: sala konferencyjna nadleśnictwa, pokój nr 18.

Z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2, otwarcie ofert nie będzie jawne. Protokół z otwarcia ofert zostanie zamieszczony na stronie BIP prowadzonego postępowania.

 1. Osoby zainteresowane zakupem mogą dokonać oględzin pojazdu od dnia ogłoszenia przetargu do upływu terminu składania ofert, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Pojazd znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju 58, 05-430 Celestynów.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, 00/100) do 28 maja 2021 r. do godz. 10.00. Wadium należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO BP nr rachunku: 77 1020 1127 0000 1102 0007 4617.
 3. Cena wywoławcza wynosi: 25 000,00 zł (kwota brutto).
 4. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

1) W postępowaniu można złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być zabezpieczona wadium.

3) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca.

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju 58, 05-430 Celestynów, w sekretariacie nadleśnictwa (pokój nr 3), do dnia 28 maja 2021 roku do godz. 10.00.

2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w następujący sposób:

a) przesłać pocztą lub kurierem na adres: Nadleśnictwo Celestynów, ul. Obrońców Pokoju 58, 05-430 Celestynów – koperta powinna być opisana w następujący sposób: „Oferta na sprzedaż samochodu Mitsubishi L200 – nie otwierać przed godz. 10:15 w dniu 28.05.2021 r.”;

b) przesłać ofertę opatrzoną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym na adres: celestynow@warszawa.lasy.gov.pl lub na skrzynkę ePUAP (adres skrzynki: /pgl_lp_1701/SkrytkaESP) w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta na sprzedaż samochodu Mitsubishi L200 – nie otwierać przed godz. 10:15 w dniu 28.05.2021 r.”;

c) przesłać skan w formacie PDF na adres: celestynow@warszawa.lasy.gov.pl; w tytule wiadomości należy wpisać: „Oferta na sprzedaż samochodu Mitsubishi L200 – nie otwierać przed godz. 10:15 w dniu 28.05.2021 r.”;

d) dostarczyć osobiście do siedziby nadleśnictwa na adres: ul. Obrońców Pokoju 58, 05-430 Celestynów, w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: „Oferta na sprzedaż samochodu Mitsubishi L200 – nie otwierać przed godz. 10:15 w dniu 28.05.2021 r.”;

 1. Przetarg wygrywa oferta najkorzystniejsza, czyli zawierająca najwyższą cenę.
 2. Cena zaoferowana musi być równa lub wyższa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Uczestnik przetargu związany jest z ofertą do daty jego zakończenia tj. daty podpisania umowy.
 1. Nadleśnictwu przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 2. Nadleśnictwo Celestynów informuje o treści paragrafów: §7, §8 i §10 Regulaminu sprzedaży zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Nadleśnictwa Celestynów stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów z 29.04.2021r.

§ 7

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
 2. Wadium wnosi się w pieniądzu, przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się w poczet ceny.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 8

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

      1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

      2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

     3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w sposób, w miejscu i w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

§ 10.

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne, niezgodne z ogłoszeniem lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

 

 1.  Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży: w ciągu 5 dni roboczych od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 2. Nadleśnictwo zastrzega, że odpowiedzialność nadleśnictwa z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona.
 3. Osobami do kontaktu w sprawie sprzedaży samochodu jest:

Sekretarz Marta Osuch - tel. 500-167-037

Specjalista SL ds. zamówień publicznych Dorota Celińska-Szol - tel. 607-718-686.

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Informacja dot. ochrony danych osobowych
 3. Dokumentacja fotograficzna