Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Celestynów zrealizowało już dwa projekty finansowane ze środków unijnych, a obecnie realizuje kolejny. Pierwszy był częścią ogólnopolskiego projektu Lasów Państwowych dotyczącym małej retencji nizinnej. Celem drugiego projektu była ochrona terenu Natura 2000 "Bagno Całowanie" poprzez wybudowanie sieci infrastruktury turystycznej. Obecnie realizowany projekt to Adaptacja do zmian klimatu.

Obecnie realizowane projekty:

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

- odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej

- ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

- budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;

- adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;

- zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;

- przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody. 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

W ramach wyżej opisanego projektu na terenie Nadleśnictwa Celestynów powstanie nowy zbiornik retencyjny w Leśnictwie Sobienie, zostanie odbudowany zbiornik retencyjny w Leśnictwie Zbójna Góra, a także wybudowane zostaną obiekty małej retencji w celu przywracania funkcji obszarom mokradłowym w kilku leśnictwach.

 

Zrealizowane projekty:

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 

W ramach wyżej opisanego projektu Nadleśnictwo Celestynów zakupiło dwie nowoczesne kamery do wykrywania i lokalizowania pożarów oraz doposażyło punk alarmowo-dyspozycyjny.

 

Nazwa projektu: Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosytemach lesnych na terenach nizinnych".

W ramach ww projektu zostały wybudowane 3 zbiorniki retencyjne na terenie:

 • Leśnictwa Czarci Dół - objętość 555 m3, powierzchnia 1 125 m2
 • Leśnictwa Rogalec - objętość 515 m3, powierzchnia 1 200 m2
 • Leśnictwa Rogalec - objętość 950 m3, powierzchnia 2 126 m2

a także 3 przepusty oraz 11 zastawek.

 

Nazwa projektu: „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru NATURA 2000 Bagno Całowanie przed nadmierną presją turystów- projekt realizowany w ramach priorytetu V działania 5.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013"

Bagno Całowanie to jeden z największych kompleksów torfowisk niskich na Mazowszu, teren cenny dla zagrożonych gatunków ptaków, a także siedlisko unikatowej roślinności. Charakterystycznym elementem torfowiska jest łańcuch kilkunastu wydm, osiągających wysokość dochodzącą do kilku metrów. Dzięki akcji promocyjnej ukazującej rolę Bagna Całowanie zwrócimy uwagę mieszkańców a przede wszystkim turystów na ich szczególne znaczenie.
 
Głównym celem projektu  jest ochrona gatunków i siedlisk na obszarach szczególnie cennych przyrodniczo przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystyczną. Teren Nadleśnictwa Celestynów to po części teren chronionego obszaru NATURA 2000. Brak skanalizowanego ruchu turystycznego, odpowiednich ścieżek i urządzeń infrastruktury turystycznej stwarza zagrożenie dla gatunków, których życie na naszych terenach uzależnione jest od spokoju niezakłócanego obecnością człowieka. Stworzenie atrakcyjnej alternatywy dla aktywnych turystów, to doskonały sposób na ochronę cennej fauny i flory.
 
Projekt obejmuje wkomponowanych w otoczenie:
- arboretum: 2000 m²
- zagospodarowanie terenu wokół budynku Centrum Edukacji Leśnej 20 000 m²  polegające na rozmieszczeniu urządzeń wyposażenia placów zabaw: elementy ogólnorozwojowe (zjeżdżalnia po linie, przejście po drewnianych palach), drewniane rzeźby będące tablicami edukacyjnymi, odwrócone karpy drzew, piaskowa dolina, edukacyjny labirynt, zabawy z architekturą.
- łąka kwietna 2000 m²
- zwierzyniec 5000 m²
- pole namiotowe dla 70 osób: parking przy recepcji-powierzchnia 80 m²
- miejsca odpoczynku na szlakach konnych, metalowe szlabany 10 szt
- ścieżka poznawcza o długości 2 km
 
Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych, zajmuje się koordynowaniem projektów.