Położenie Położenie

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

 

Nadleśnictwo Celestynów informuje, iż w związku podpisaniem

Porozumienia nr 74/CRU/2023/OŚ z dnia 11.04.2023r.

pomiędzy Starostą Powiatu Otwockiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów

od dnia 01.05.2023r.

przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze pozyskania drewna z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Otwocku

w Wydziałe Ochrony Środowiska, ul. Komunardów 10, Wejście D, pokój 21.

Link do strony Starostwa Powiatowego w Otwocku.

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 84 z późn. zm.) Starosta sprawujący nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa może powierzyć na drodze porozumienia nadzór nadleśniczemu właściwego terenowo nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Celestynów prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi na podstawie:

 1. Porozumienia z dn. 11 kwietnia 2023 r. pomiędzy Starostą powiatu Otwockiego, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów
 2. Porozumienia z dn. 26 stycznia 2023 r. pomiędzy Starostą powiatu Garwolińskiego, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Celestynów

Właściciele lasów na podstawie art. 13 ust 1 ustawy o lasach są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

 1. zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
 2. ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
 3. pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
 4. przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;
 5. racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
 • pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
 • pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu; sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.
 

 

Procedura pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (Powiat Otwocki)

 1. Procedura postępowania przy wydawaniu świadectw legalności pozyskania drewna lub (w przypadku działek leśnych nie ujętych w UPUL) przy wydawaniu decyzji administracyjnych ustalających zadania w zakresie wyrębu drzew rozpoczyna się po przedłożeniu przez właściciela lasu „Zgłoszenia o zamiarze pozyskania drewna z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa” (dalej: Zgłoszenia) wraz z oświadczeniem, że składający jest właścicielem lub współwłaścicielem działki wymienionej w Zgłoszeniu.
 2. W przypadku współwłasności działki leśnej, na Zgłoszeniu musi być pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli wraz z aktualnymi adresami współwłaścicieli.
 3. Przy składaniu Zgłoszenia, jeśli jest składane osobiście pracownik Starostwa Powiatowego w Otwocku weryfikuje tożsamość wnioskodawcy z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.
 4. Zgłoszenia rejestrowane są w biurze Starostwa Powiatowego w Otwocku, a po sprawdzeniu poprawności zawartych w nich danych, udostępniane Nadleśnictwu Celestynów.
 5. Podczas spotkania na działce leśnej, leśniczy lub podleśniczy weryfikuje tożsamość wnioskodawcy z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.
 6. Leśniczy lub podleśniczy w obecności właściciela lasu dokonuje oględzin działki leśnej i po stwierdzeniu, że UPUL oraz stan lasu pozwala na wycięcie określonej masy lub liczby drzew udziela instruktażu, w jaki sposób zabieg powinien być wykonany.
 7. Po dokonaniu wycinki drzew, właściciel lasu kontaktuje się (telefonicznie lub osobiście) z leśniczym lub podleśniczym w celu dokonania legalizacji pozyskanego drewna.
 8. Leśniczy lub podleśniczy dokonuje obmiaru pozyskanego drewna (dłużyce lub drewno ułożone w stosach) i nadaje cechę poprzez naniesienie znaku cechówką oraz nabija znacznik na drewno za pomocą numeratora.
 9. Po wprowadzeniu danych do rejestratora leśniczy lub podleśniczy drukuje „Świadectwo legalności pozyskania drewna” dalej: Świadectwo. W przypadku, gdy Nadleśniczy upoważni leśniczego/podleśniczego do podpisywania Świadectw, można dokument ten wydrukować, podpisać i bezpośrednio przekazać wnioskodawcy.
 10. Świadectwo podpisane przez Nadleśniczego wysyłane jest drogą pocztową na adres wnioskodawcy lub odbierane osobiście.
 

Procedura postępowania przy wydawaniu świadectw legalności pozyskania drewna (Powiat Garwoliński)

 1. Procedura postępowania przy wydawaniu świadectw legalności pozyskania drewna rozpoczyna się po przedłożeniu przez właściciela lasu „Zgłoszenia o zamiarze pozyskania drewna z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa” (dalej: Zgłoszenia) wraz z oświadczeniem, że składający jest właścicielem lub współwłaścicielem działki wymienionej w Zgłoszeniu.
 2. W przypadku współwłasności działki leśnej, na Zgłoszeniu musi być pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli wraz z aktualnymi adresami współwłaścicieli.
 3. Przy składaniu Zgłoszenia, jeśli jest składane osobiście, pracownik Nadleśnictwa Celestynów weryfikuje tożsamość wnioskodawcy z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.
 4. Zgłoszenia rejestrowane są w siedzibie Nadleśnictwa Celestynów.
 5. Podczas spotkania na działce leśnej, leśniczy lub podleśniczy weryfikuje tożsamość wnioskodawcy z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.
 6. Leśniczy lub podleśniczy w obecności właściciela lasu dokonuje oględzin działki leśnej i po stwierdzeniu, że UPUL oraz stan lasu pozwala na wycięcie określonej masy lub liczby drzew udziela instruktażu, w jaki sposób zabieg powinien być wykonany.
 7. Po dokonaniu wycinki drzew, właściciel lasu kontaktuje się (telefonicznie lub osobiście) z leśniczym lub podleśniczym w celu dokonania legalizacji pozyskanego drewna.
 8. Leśniczy lub podleśniczy dokonuje obmiaru pozyskanego drewna (dłużyce lub drewno ułożone w stosach) i nadaje cechę poprzez naniesienie znaku cechówką oraz nabija znacznik na drewno za pomocą numeratora.
 9. Po wprowadzeniu danych do rejestratora leśniczy lub podleśniczy drukuje „Świadectwo legalności pozyskania drewna” (dalej: Świadectwo). W przypadku, gdy Nadleśniczy upoważni leśniczego/podleśniczego do podpisywania Świadectw, można dokument ten wydrukować, podpisać i bezpośrednio przekazać wnioskodawcy.
 10. Świadectwo podpisane przez Nadleśniczego wysyłane jest drogą pocztową na adres wnioskodawcy lub odbierane osobiście.

 

W związku z pełnionym nadzorem nadleśnictwa, nad lasami niepaństwowymi, nasi pracownicy terenowi prowadzą dla interesantów dyżury wg poniższego harmonogramu

Gmina Wiązowna
Marcin Kocimski   tel. 500-167-029
Kancelaria Leśnictwa Zbójna Góra (Warszawa Wawer, ul. Trakt Napoleoński 62) -  w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych

Miasto Józefów
Marek Skarzyński tel. 881-075-194
Kancelaria Leśnictwa Otwock (Otwock, ul. Andriollego 85A) - w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych

Miasto Otwock
Marek Skarzyński tel. 881-075-194
Kancelaria Leśnictwa Otwock (Otwock, ul. Andriollego 85A) - w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych

Gmina i Miasto Karczew
Grzegorz Skotarczak tel. 500-167-031
Kancelaria Leśnictwa Torfy (Otwock, ul. Andriollego 85B) - w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych

Gmina Celestynów
Dominik Niewiadomski tel. 500-167-035
Kancelaria Leśnictwa Celestynów (Celestynów, ul. Obrońców Pokoju 64) - w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych

Gmina Osieck
Bogdan Wójcik tel. 500-167-034
Kancelaria Leśnictwa Czarci Dół (Osieck, ul. Warszawska 67) - w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych

Gmina Pilawa wieś Jaźwiny i Łucznica
Bartłomiej Kwaśniak tel. 500-167-036
Kancelaria Leśnictwa Rogalec (Pilawa, Al. Wyzwolenia 328) - w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych.

Gmina Garwolin wieś Krystyna
Bartłomiej Kwaśniak tel. 500-167-036
Kancelaria Leśnictwa Rogalec (Pilawa, Al. Wyzwolenia 328) - w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych.

Gmina Sobienie Jeziory
Grzegorz Wójcik tel. 500-167-026
Kancelaria Leśnictwa Sobienie (Sobienie Jeziory, ul. Duży Rynek 36 ) - w dni robocze wg zgłoszeń i ustaleń telefonicznych

 

Właściciele którzy chcą uzyskać opis taksacyjny na potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji leśnej winni się zgłosić w zależności gdzie znajduje się ich działka:

  - Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, 
     e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl, tel.: 22 612 25 60

  - Starostwo Powiatowe w Otwocku - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Komunardów 10,
     05-402 Otwock wejście D, pok. 21, 22, 25,
     e-mail: srodowisko@powiat-otwocki.pl, tel.: (22) 778-1-300

  - Starostwo Powiatowe w Garwolinie - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
     ul. Mazowiecka 26 pok. 124 (I piętro), 08-400 Garwolin,
     e-mail: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl, tel.: (25) 684-2-813

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka.

O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw, jednakże przyznawana im pomoc obejmuje jedynie koszty założenia uprawy leśnej tzw. wsparcie na zalesienie. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się załączniku: PRZEWODNIK PO DZIAŁANIU INWESTYCJE W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ ŻYWOTNOŚCI LASÓW PROW 2014 - 2020