Położenie Położenie

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.
 
Co roku Nadleśnictwo Celestynów odnawia ok. 60 ha lasu. W większości są to odnowienia sztuczne, czyli takie, kiedy na odnawianej powierzchni leśnicy sadzą sadzonki wyhodowane na szkółkach leśnych. Odnowienia naturalne występują rzadko, gdyż gleby na naszym terenie są słabe i zawierają mało związków pokarmowych, dlatego nasze drzewostany mają niewielką szansę na wytworzenie własnego potomstwa o odpowiedniej jakości. Pomimo tych problemów w południowej części nadleśnictwa od kilku lat prowadzimy z sukcesami próby odnowień naturalnych  na zrębach borowych. W ciągu najbliższych kilku lat corocznie kilka hektarów odnowień stanowić będą naturalne uprawy sosnowe. 
 

Położenie celestynowskich lasów w sąsiedztwie wielkiego miasta sprawia, że trudniejsze są tutaj wszelkie prace zalesieniowe i pielęgnacyjne. Szkodnictwo takie jak kradzieże sadzonek, a czasami ich bezmyślne niszczenie, sprawia, że co roku musimy wykonywać powtórne sadzenie w ramach poprawek na powierzchni ok. 8 ha. Każdego roku wykaszamy chwasty na uprawach na powierzchni ok. 60-90 ha, w ramach zabiegu tzw. pielęgnacji gleby. Późniejsze zbiegi hodowlane czyli cięcia pielęgnacyjne wykonywane są regularnie z odstępem co kilka lat. W zależności od wieku drzewostanu w którym przeprowadza się zabieg, wykonuje się kolejno czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, a następnie trzebieże wczesne i późne. Każdy zabieg polega na stopniowym przerzedzeniu drzewostanu, usuwając drzewa najsłabsze, najcieńsze, a wzmacniając tym samym drzewa o lepszej jakości. Kiedy drzewostan osiąga wiek rębny, czyli kiedy surowiec osiąga swoje najlepsze możliwości techniczne, stosuje się tzw. rębnie tj. cięcia mające na celu usunięcie drzewostanu. Na powstałej wolnej przestrzeni, w ciągu kilku następnych lat sadzi się nowy las i w ten sposób cykl się powtarza.

Drzewostany o najlepszej jakości są zarejestrowane w Biurze Nasiennictwa Leśnego – stanowią bowiem cenną bazę do pozyskania nasion do produkcji sadzonek.

Obecnie Nadleśnictwo Celestynów posiada:

  • ok. 130 ha  GDN (Gospodarcze Drzewostany Nasienne to wybrane drzewostany właściwego pochodzenia o dobrej jakości) 126 ha sosnowych, 4 ha olszowych

  • ok. 18 ha WDN (Wyłączone Drzewostany Nasienne to wybrane drzewostany o wysokiej jakości, chronione i zagospodarowane w celu zbioru nasion) 14 ha sosnowych, 4 ha olszowych

  • ok. 9 ha Drzewostanów Zachowawczych sosnowych (drzewostany miejscowego pochodzenia o dobrej jakości).

  • ok. 84,5 ha upraw pochodnych czyli uprawy powstałe z nasion pozyskanych w włączonych drzewostanach nasiennych

  • ok 5,5 ha upraw zachowawczych powstałych z nasion z Drzewostanu Zachowawczego